Filter
tool voorbeeld
Scholen kunnen zelf bepalen of ze zzpers inhuren

Het is aan de schoolbesturen om te bepalen of ze zelfstandigen zonder personeel inhuren. De minister geeft aan dat hij het onwenselijk vindt als ‘onderwijsgevenden zich als zzp’er aanbieden met als oogmerk meer geld te verdienen’. Hij heeft echter geen principiële bezwaren tegen de inzet van zzp’ers. Het is aan de schoolbesturen om te...directie

tool voorbeeld
Slob positief over onderwijsassistent-plus

Onderwijsminister Arie Slob is positief over een bijscholingstraject tot onderwijsassistent-plus. Dit traject is bedoeld om met een bredere inzet van onderwijsassistenten het lerarentekort tegen te gaan.Het werken met een divers team met verschillende (vak)specialisten, onderwijsassistenten/ ondersteuners en zij-instromers kan daaraan een bijd...directie

tool voorbeeld
Sociale partners willen onderzoek naar urennorm primair onderwijs

Welke kansen biedt verlaging van de wettelijke urennorm? Wat zijn de effecten voor de werkdruk en de kwaliteit van het onderwijs? De bonden en de PO-Raad hebben minister Slob een brief gestuurd om hierover het gesprek te voeren. Het doel is dat er een gezamenlijk onderzoek komt naar de verlaging van de urennorm in het primair onderwijs. ...directie

tool voorbeeld
Zomerpiek ww-instroom leerkrachten schandalig

Van alle beroepen is dat van basisschoolleerkracht het meest seizoengevoelig. Dit beroep kent de hoogste piek van mensen die in de zomer in de ww terechtkomen. “Schandalig dat besturen, met de huidige lerarentekorten, hun mensen nog steeds geen vaste banen willen bieden”, vindt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. ...directie

tool voorbeeld
Derde Staat van de Schoolleider laat dynamische vak zien

Schoolleiders zijn aan zet. Zij voeren hun vak uit in een complexe en uitdagende omgeving. De derde Staat van de Schoolleider is tijdens het congres ‘Staat van het onderwijs’ uitgereikt aan onderwijsministers Slob en Van Engelshoven. De inhoudelijke artikelen snijden actuele thema’s aan in het werkveld van de schoolleider. Deze uitgave l...directie

tool voorbeeld
Scholen Aa en Hunze (Dr) experimenteren met vakdocent voor de kla...

Leerlingen van groep 5C van OBS De Eshoek in Annen kregen les van Ester Kroezenga, vakdocent media. Met de hele klas werd een animatiefilm gemaakt. Het is de bedoeling dat er volwaardige lessen worden gegeven waarin ook normale lesstof wordt ingebed. Na de pilotlessen wordt gekeken of de vakdocenten ook daadwerkelijk in worden gezet om zieke d...directie

tool voorbeeld
Positieve ontwikkelingen in het onderwijs, maar wel ijkpunten nod...

Over het algemeen gaat het goed met het onderwijs, sommige onderdelen hebben aanvullende aandacht nodig. AVS-voorzitter Petra van Haren: “De Nederlandse scholen zijn zeer vooruitstrevend waar het gaat om innovaties, zo blijkt uit internationale vergelijking. Het is jammer dat op dit punt het perspectief en de cruciale rol van de schoolleide...directie

tool voorbeeld
Scholen weten helemaal niet of leerlingen profiteren van nieuwe l...

Het aantal scholen dat op een nieuwe manier lesgeeft, is de afgelopen jaren explosief gestegen. Maar scholen weten helemaal niet of hun leerlingen daar beter van worden. De Onderwijsinspectie ziet de leerprestaties niet verbeteren.Dat komt omdat scholen hun koerswijziging nauwelijks evalueren. En als er wél wordt geëvalueerd, wordt die kenni...directie

tool voorbeeld
Lerarentekort zwarte scholen nijpend

Scholen waar meer dan driekwart van de leerlingen een niet-westerse migratieachtergrond heeft, hebben vijf keer zoveel last van het lerarentekort als scholen waar minder dan een kwart van de leerlingen een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Er zou meer aandacht moeten komen om tekorten op deze scholen tegen te gaan. ...directie

tool voorbeeld
Bonden willen onderzoek naar minder uren in primair onderwijs

Onderwijsvakorganisaties AVS, AOb, CNVO, FNV Overheid, FvOv en PO in Actie en werkgeversorganisatie PO-Raad willen dat het ministerie van OCW nader onderzoek doet naar verlaging van de wettelijke urennorm in het primair onderwijs. Verlaging van de urennorm kan positieve effecten hebben op de werkdruk van het onderwijzend personeel. ...directie

tool voorbeeld
Het lerarentekort vraagt om onorthodoxe maatregelen [column]

Het is een opvallende carrièreswitch: Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, wil docent in het speciaal onderwijs worden. De overstap laat zien dat het onderwijs voor sommige mensen nog altijd een ideaal is.Het basisonderwijs beschikt over een grote stille reserve. Zeven van de tien leraren werken, in ...directie

tool voorbeeld
AD Ochtendshow to go: PO-Raad over het lerarentekort

In de uitzending van de AD Ochtendshow spraken Manuel Venderbos en Jurgen Rayman met Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, over het oplopende lerarentekort. Aanleiding van het gesprek is het nieuws dat een Haarlemse school groep 7 opheft omdat er geen leraar meer te vinden is voor de klas. ...directie

tool voorbeeld
Wat vindt u van de nieuwe kerndoelen? Organiseer een feedbacksess...

Vanaf 7 mei kunt u nog een allerlaatste keer feedback geven op de bouwstenen die moeten leiden tot nieuwe kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Omdat we het van groot belang vinden dat leraren en schoolleiders in onze sector meedenken en meespreken, hebben we een handreiking opgesteld om schoolbesturen te helpen in de eigen regi...directie

tool voorbeeld
Amsterdammer wil bonus voor gemengde scholen

Er moet een bonus komen voor gemengde scholen. Hiermee kunnen scholen waarop kinderen met verschillende culturen en achtergronden zitten kleinere klassen, vakleerkrachten en andere extra’s betalen, stelt Degi ter Haar van het Amsterdamse integratieproject ‘Wij Ouders’. ...directie

tool voorbeeld
Slob legt schuld lerarentekort bij schoolbesturen

Het huidige lerarentekort is mede te wijten aan de schoolbesturen. Dat heeft onderwijsminister Slob na een werkbezoek aan de regiozender NH Nieuws. Volgens de minister hebben de schoolbesturen de afgelopen jaren te weinig gedaan om personeel vast te houden. Hij zegt dat de besturen in de tijd waarin er nog personeel was, leraren geen vaste con...directie

tool voorbeeld
Geen grotere rol voor de eindtoets, vindt de schoolleider

De AVS vindt dat het advies van het CPB lijkt te berusten op een verouderd idee dat een lager schooladvies een minder kansrijke toekomst biedt. Praktijkgericht onderwijs kan juist heel veel kansen bieden aan een leerling bij wie theoretisch onderwijs veel minder past. Er is niks mis met een vmbo-advies. Het is het oude denken dat havo/vwo hoge...directie

tool voorbeeld
Steeds meer tijdelijke banen in primair onderwijs

Dit schooljaar zijn er in het primair onderwijs 2749 voltijd-ondersteuners bijgekomen. Tegelijkertijd zijn er verhoudingsgewijs steeds minder vaste banen. Elf procent van de banen voor leraren is tijdelijk, bij ondersteuners groeide dat aandeel naar een kwart. Dit schooljaar verdwenen er 1345 vaste voltijdbanen, een daling van bijna 2 procent....directie

tool voorbeeld
Blog | Verander de eindtoets niet, maar verbeter proces totstandk...

Het is weer zomertijd. Het schooljaar vordert. In het primair onderwijs worden leerlingen al een beetje zenuwachtig. Welke rol krijg ik in de afscheidsmusical? Met wie lig ik op een kamer tijdens het laatste schoolkamp? Worden we kampioen van het schoolvoetbaltoernooi dit jaar? ...directie

tool voorbeeld
PO-Raad: Overtollige reserves in het onderwijs moeten worden uitg...

Een op de zes basisschoolbesturen heeft meer reserves dan nodig, maar 13 procent heeft juist een te kleine buffer. Dat stelt de PO-Raad, die vindt dat overtollige reserves uitgegeven moeten worden aan onderwijs. ...directie

tool voorbeeld
Kansengelijkheid met doorstroomprogrammas po-vo? Vraag subsidie a...

Om te bevorderen dat alle kinderen op een passend niveau kunnen starten in het voortgezet onderwijs en dat niveau ook zo veel mogelijk vasthouden, kunnen basisscholen en middelbare scholen gezamenlijk een subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van zogenoemde doorstroomprogramma’s po-vo. ...directie

tool voorbeeld
Nijpend lerarentekort: de directeur als invalleerkracht

Op de site www.lerarentekortisnu.nl probeert leraar Eddy Erkelens het probleem inzichtelijk te maken. Deze week hebben bijna zeventienduizend kinderen te maken gekregen met het lerarentekort. Maar de regio Noord had vakantie. De week ervoor, toen alle scholen nog open waren, zijn meer dan 33.000 leerlingen geconfronteerd met de gevolgen van he...directie

tool voorbeeld
Nieuw achterstandenbeleid financiele strop voor asielzoekersscholen

De definitieve herverdeling van achterstandsmiddelen komt met name bij asielzoekersscholen hard aan. Diverse besturen zien hun budget met tientallen procenten verminderen en gaan er tot ruim vier ton op achteruit. Dat betekent veel gedwongen ontslagen, minder ondersteuning voor de leerlingen en grotere groepen. Dit terwijl de problematiek van ...directie

tool voorbeeld
Tweede Kamer tegen vierdaagse schoolweek

De Tweede Kamer heeft zich uitgesproken tegen de invoering van een vierdaagse schoolweek op basisscholen. Een motie van die strekking werd aangenomen. Daarin staat dat het lerarentekort scholen ertoe dwingt over te gaan op een (tijdelijke) vierdaagse schoolweek, maar dat dit gelijke kansen voor kinderen ondermijnt, en bovendien de werkdruk voo...directie

tool voorbeeld
Nieuw achterstandenbeleid financiele strop voor asielzoekersschol...

De definitieve herverdeling van achterstandsmiddelen komt met name bij asielzoekersscholen hard aan. Diverse besturen zien hun budget met tientallen procenten verminderen en gaan er tot ruim vier ton op achteruit. Dat betekent veel gedwongen ontslagen, minder ondersteuning voor de leerlingen en grotere groepen. Dit terwijl de problematiek van ...directie

tool voorbeeld
PO-Raad stimuleert samenspel schoolbesturen, schoolleiders en intern toezicht

Samen werken aan onderwijskwaliteit, ieder vanuit hun eigen rol, dat is waar de PO-Raad naartoe werkt binnen de ontwikkelgroepen. Schoolbesturen gaan samen met een schoolleider of toezichthouder in gesprek over hoe ze het samenspel kunnen versterken en zo volop in kunnen zetten op de versterking van de kwaliteit van onderwijs. ...directie

tool voorbeeld
Vader van twee dochters in actie tegen het lerarentekort

Jeroen de Glas, vader van twee dochters die vier dagen les krijgen, komt in actie tegen het lerarentekort. Hij roept andere ouders op naar het Malieveld te komen en een handhavingsverzoek te doen bij de leerplicht in hun gemeente. Vorige week lanceerde De Glas de website geenvierdaagse.nl waarin hij alle actie-tips deelt met ouders. ...directie

tool voorbeeld
PO-Raad stimuleert samenspel schoolbesturen, schoolleiders en int...

Samen werken aan onderwijskwaliteit, ieder vanuit hun eigen rol, dat is waar de PO-Raad naartoe werkt binnen de ontwikkelgroepen. Schoolbesturen gaan samen met een schoolleider of toezichthouder in gesprek over hoe ze het samenspel kunnen versterken en zo volop in kunnen zetten op de versterking van de kwaliteit van onderwijs. ...directie

tool voorbeeld
Regionale versnelling moet aantal thuiszitters terugdringen

Op iedere duizend leerlingen zijn er één tot twee die langdurig thuiszitten. In internationaal perspectief is dat geen slechte stand van zaken, toch is ieder kind dat thuiszit, er één teveel. Daarom willen de partners van het Thuiszitterspact een regionale versnelling. Zo moet ieder kind voortaan worden besproken aan een thuiszitterstafel ...directie

tool voorbeeld
Onderzoek naar bestrijding hitte op scholen Brunssum

De Movarestichting onderzoekt wat nodig is om bij hitte verantwoord onderwijs te kunnen geven op basisscholen in Brunssum.Op basis daarvan moet een zogenoemde Hitteplan worden opgesteld. Dit geldt dan voor alle basisscholen. GGD en RIVM hebben tijdens de hittegolf van 2018 nadrukkelijk gewezen op het grotere gezondheidsrisico dat kinderen lope...directie

tool voorbeeld
Schoolbestuurders pakken de 'Regie op verantwoording'

Wat doen schoolbesturen in het primair onderwijs aan verantwoording en waar kunnen zij nog stappen maken? 16 schoolbesturen werken samen in een actie-leernetwerk aan de ontwikkeling van verantwoording in het primair onderwijs. ...directie