Filter
tool voorbeeld
Samenwerking in jeugdhulp: wat levert het op?

Samenwerking van professionals in jeugdhulp, kinderopvang en basisonderwijs: bevordert dat de kwaliteit van begeleiding?kennis

tool voorbeeld
Welke zelfregie hebben leraren op hun professionele ontwikkeling?

Wat is bekend over condities voor zelfregie van leraren op hun professionele ontwikkeling en welke rol speelt de schoolleider daarin?kennis

tool voorbeeld
Een passend rekenaanbod voor rekenaars: helpt formatieve assessme...

Draagt formatieve assessment bij aan een passend rekenaanbod voor sterke rekenaars in groep 4?kennis

tool voorbeeld
Skills Heroes vakwedstrijden: hebben zij effect op vakontwikkelin...

Wat is het effect van deelname aan Skills Heroes vakwedstrijden op de persoonlijke vorming en vakontwikkeling van mbo-studenten?kennis

tool voorbeeld
Leerlingen onder stress: direct onderwijs geven of even wachten?

Kunnen gestreste leerlingen in een instelling direct onderwijs krijgen, of is het beter als ze het eerst rustig aan doen?kennis

tool voorbeeld
Hoe los je effectief leerachterstanden op in het leerwegondersteu...

Wat zijn effectieve aanpakken van leerachterstanden in het leerwegondersteunend onderwijs?kennis

tool voorbeeld
Wisselende leerkrachten op een dag: heeft dat invloed op het welb...

Wat is de invloed van het dagelijks werken met meerdere leraren per groep op de ontwikkeling van jonge leerlingen?kennis

tool voorbeeld
Welk effect heeft tutorlezen op de ontwikkeling van technische le...

Welk effect heeft tutorlezen op de ontwikkeling van technische leesvaardigheid?kennis

tool voorbeeld
School-Wide Positive Behavior Support: effectief?

Bevordert de inzet van School-Wide Positive Behavior Support het studiesucces van studenten in het mbo?kennis

tool voorbeeld
Welke kenmerken van kinderen en hun thuissituatie zijn leerbevor...

Welke kenmerken van kinderen en hun thuissituatie zijn leerbevorderend?kennis

tool voorbeeld
Wat zijn de opbrengsten van vakintegratie?

Wat zijn de opbrengsten van vakintegratie? Leren leerlingen beter als vakken worden samengevoegd?kennis

tool voorbeeld
Mbo-studenten met dyslexie: welke ondersteuning helpt?

Hoe kunnen mbo-studenten met dyslexie het beste worden ondersteund?kennis

tool voorbeeld
Participeren in een leernetwerk: goed voor ontwkkeling van prakti...

Draagt deelname aan een leernetwerk bij aan de stuurkracht of professional agency van praktijkbegeleiders (in de verpleegkunde)?kennis

tool voorbeeld
Helpt een huiswerkplanner?

Maken leerlingen vaker en beter hun huiswerk, als ze dit plannen in een eigen agenda of huiswerkplanner? kennis

tool voorbeeld
Vrij lezen: welk effect heeft dat op het leerklimaat?

Wat is het effect van vrij lezen in de les op het leerklimaat in de klas (op het mbo)?kennis

tool voorbeeld
Wat zijn adviezen en aandachtspunten voor rekentaal bij jonge ki...

Wat zijn adviezen en aandachtspunten voor rekentaal bij jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?kennis

tool voorbeeld
Hoe stimuleer je zwakke lezers in groep 3?

Welke interventies stimuleren de technische leesontwikkeling van zwakke lezers in groep 3?kennis

tool voorbeeld
Les in een buitenlokaal: welke invloed heeft dat?

Welke invloed heeft het geven van theorielessen in een buitenlokaal op de leerprestaties en motivatie van vmbo leerlingen?kennis

tool voorbeeld
Hoe stimuleer je spellingvaardigheden effectief?

Welke instructiemethode is effectief om spellingvaardigheden aan te leren in groep 4-8?kennis

tool voorbeeld
Hoe houd je rekening met verschillen tussen mbo-studenten?

Hoe houd je binnen een groep mbo studenten het beste rekening met verschillen?kennis

tool voorbeeld
Is er verschil in kosten tussen mbo-instellingen?

Welke verschillen in kosten zijn er tussen een bekostigde mbo-instelling en een niet-bekostigde instelling die eenzelfde opleiding aanbieden?kennis

tool voorbeeld
Welke tools zijn er om docenten te versterken in hun gedragsreper...

Basis van al het leren is een goede pedagogische relatie tussen leerkracht en leerling. Tools als video-analyse en synchroon coachen met een oortje kunnen helpen die te versterken.kennis

tool voorbeeld
Kennis van een moderne vreemde taal: handig of juist belemmerend?

Welke invloed hebben kennis en vaardigheid in een moderne vreemde taal op het leren van een andere moderne vreemde taal?kennis

tool voorbeeld
Wat zegt een disharmonisch intelligentieprofiel over de vervolgop...

Een disharmonisch intelligentieprofiel als uitkomst van de WISC-III intelligentietest is bij kinderen geen voorspeller of indicator voor probleemgedrag.kennis

tool voorbeeld
Heeft stoeien op school altijd een positief effect op kinderen?

Stoeiende kinderen kunnen stoom afblazen. Maar dat geldt niet voor alle kinderen. Sommige kinderen vinden het moeilijk speels gedrag goed te interpreteren. kennis

tool voorbeeld
Is een app helpend voor mbo-studenten tijdens hun stage?

In hoeverre draagt een app waarbij mbo-studenten tijdens hun stageperiode opdrachten krijgen gericht op theoretische vakinhoud, bij aan leer- en toetsresultaten? kennis

tool voorbeeld
Hoe bevorder je lezen?

Veel tijd besteden aan lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van leesvaardigheid. Door de leesmotivatie van leerlingen te verhogen, zullen zij frequenter gaan lezen. kennis

tool voorbeeld
Wat is effectief leesonderwijs voor zwakke lezers?

Zwakke lezers hebben baat bij begeleiding in kleine groepen. Zo kan er aandacht gegeven worden aan leessnelheid, woordkennis, tekstbegrip, leesstrategien, en motivatie. kennis

tool voorbeeld
Goede lezers: hoe hou je hen gemotiveerd?

Goede lezers hebben ook stimulans nodig om gemotiveerd te blijven voor lezen. Hoe help je hen verder?kennis

tool voorbeeld
Hoe voorkom je voortijdig schoolverlaten op het (v)mbo?

Van mentoren wordt verwacht dat zij signalen van dreigende uitval onder studenten herkennen. Als zij binding hebben met studenten kunnen zij met hen reflecteren op hun loopbaan. kennis